Polityka Prywatności

Dokumenty

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Firemedia  przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu FireBid.pl, jak również Partnerów działających w ramach Programu Partnerskiego oferowanego przez Serwis. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników oraz Partnerów w związku z korzystaniem z Serwisu FireBid.pl wykorzystywania plików Cookies.

FireMedia dba z najwyższą starannością aby przekazane dane osobowe nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, jak również aby były one przetwarzane zgodnie z właściwą ustawą prawa polskiego o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przedmiotowo właściwych.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu FireBid.pl, jest Firemedia Aneta Kiljańczyk 09-402 Płock, Górna 42b/1 NIP: 7742741623
 2. Poniższe pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:
  1. 2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Osoba identyfikowana jest poprzez imię, nazwisko i datę urodzenia;
  2. 2.2. Partner – uczestnik Programu Partnerskiego, zarejestrowany w Programie Partnerskim, świadczący na rzecz Operatora usługę pozyskiwania Użytkowników Serwisu oraz nowych Partnerów na zasadach określonych w Regulaminie Programu Partnerskiego;
  3. 2.3. Operator – Firemedia Aneta Kiljańczyk 09-402 Płock, Górna 42b/1 NIP: 7742741623
  4. 2.4. Serwis – prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, utrzymywane w domenie FireBid.pl, w ramach których Operator organizuje Zakupy Kup Teraz oraz Aukcje, jak również umożliwia zakup praw do jednorazowego Przebicia lub Przebicia przez Automat, wykonywanie Przebić oraz Przebić przez Automat;
  5. 2.5. Program Partnerski – program utworzony przez Operatora, polegający na odpłatnym pozyskiwaniu nowych Użytkowników Serwisu przez Partnerów, jak również na pozyskiwaniu nowych Partnerów, za pomocą różnych form reklamy internetowej;
  6. 2.6. Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika lub Partnera;
  7. 2.7. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Partnera do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  8. 2.8. Cookies stałe – pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Partnera przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W przypadku użycia pojęć niezdefiniowanych w ust. 2 powyżej, należy interpretować je zgodnie z Regulaminem Serwisu bądź Regulaminem Programu Partnerskiego.

§ 2

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Użytkownicy oraz Partnerzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia usług oraz innych wskazanych w ust. 7 i 8 niniejszego §, oferowanych przez Serwis oraz Program Partnerski.
 2. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów jest dobrowolne.
 3. Dane Użytkowników Serwisu oraz Partnerów podlegają ochronie stosownie do właściwych przepisów prawa cypryjskiego o ochronie danych osobowych.
 4. Każdy Użytkownik oraz Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania oraz usunięcia posiadanych przez Administratora danych osobowych.
 5. Bez wyraźnej zgody Użytkownika bądź Partnera, Administrator nie ujawnia danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. poniżej.
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz Partnera podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator udostępnia Wystawiającemu dane osobowe Użytkowników, w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania postanowień Regulaminu Serwisu.
 8. Administrator udostępnia dane osobowe Partnera w zakresie realizacji wypłaty Prowizji, zgromadzonej na koncie Partnera.
 9. Dane osobowe Użytkowników oraz Partnerów są przechowywane na najwyższej klasy sprzęcie w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Dostęp do nich mają tylko i wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych oraz innych informacji w tajemnicy.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika oraz Partnera do czasu uregulowania przez Użytkownika czy Partnera zaległości płatniczych wobec Operatora Serwisu lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika bądź Partnera i ustaleniem jego odpowiedzialności.

§ 3

Zakres i gromadzenie danych osobowych

 1. Administrator, w zakresie uzasadnionym niezbędną weryfikacją Użytkownika bądź Partnera, może poprosić o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. 1.1. Imię i nazwisko;
  2. 1.2. Datę urodzenia;
  3. 1.3. Adres;
  4. 1.4. Numer telefonu;
  5. 1.5. Adres e-mail.
 2. Administrator może, zarówno w trakcie rejestracji w Serwisie, jak i Programie Partnerskim w dowolnie obranym momencie, poprosić o przesłanie stosownego dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych, o których mowa w ust. poprzedzającym, jak również w celu sprawdzenia czy Użytkownik bądź Partner jest osobą pełnoletnią.

§ 4

Polityka dotycząca Cookies

 1. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu oraz ze strony Programu Partnerskiego, w komputerze Użytkownika oraz Partnera zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika bądź Partnera. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu czy z Programu Partnerskiego.
 2. W ramach Serwisu oraz na stronie Programu Partnerskiego, stosowane są pliki Cookies sesyjne oraz Cookies stałe.
 3. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Partnera i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika bądź Partnera. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu czy Programu Partnerskiego.
 5. Operator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników oraz Partnerów w celu:
  1. 5.1. Utrzymania sesji Użytkownika bądź Partnera (po zalogowaniu);
  2. 5.2. Sprawdzenia tożsamości Użytkownika bądź Partnera;
  3. 5.3. Lepszego dopasowania Serwisu oraz Programu Partnerskiego do potrzeb Użytkowników bądź Partnerów;
  4. 5.4. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika bądź Partnera;
  5. 5.5. Badania poprawności przebiegu Kup Teraz oraz Aukcji.
 6. Operator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie Serwisu lub Programu Partnerskiego.
 7. Użytkownik bądź Partner w każdym czasie ma możliwość zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 8. Użytkownik bądź Partner w każdym czasie może usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oraz Partner mogą skontaktować się w każdym czasie z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz zwrócić się z prośbą o usunięcie ich danych osobowych w całości bądź w określonej części.
 2. Adres, pod którym można skontaktować się z Administratorem:
  Firemedia Aneta Kiljańczyk 09-402 Płock, Górna 42b/1 NIP: 7742741623
  E-mail: kontakt@FireBid.pl