Regulamin

Dokumenty

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług przez Operatora, warunki i zasady uczestnictwa w Aukcjach oraz Zakupach Kup Teraz, a także warunki sprzedaży przedmiotów oferowanych przez Wystawiającego.

1.2. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której warunki określa niniejszy Regulamin.

1.3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

1.3.2. Regulamin - niniejszy dokument;

1.3.3. Operator - Firemedia Aneta Kiljańczyk 09-402 Płock, Górna 42b/13 NIP: 7742741623

1.3.4. Agent Płatności SMS - Firemedia Aneta Kiljańczyk 09-402 Płock, Górna 42b/13 NIP: 7742741623

1.3.5. Agent Płatniczy - Tpay.com

1.3.6. System Płatności 1 - Tpay.com

1.3.6. System Płatności 2 - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),

1.3.8. Wystawiający – Operator lub Użytkownik, która uzyskał od Operatora status Wystawiającego po przejściu procesu weryfikacji oraz podpisaniu odpowiednich umów z Operatorem;

1.3.9. Autoryzacja - proces weryfikacji oraz podpisania umów z Operatorem zakończony przyznaniem przez Operatora statusu Wystawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w Dziale 3;

1.3.10. Serwis - prowadzone przez Operatora usługi transakcji on-line, polegające na organizowaniu Aukcji oraz Zakupów Kup teraz, umożliwiające kupowanie BID’ów i BID’ów zwrotnych, wykonywanie Przebić oraz Przebić Przez Automat jak i wykupywanie wylicytowanych przedmiotów czy obniżanie ich ceny. Serwis utrzymywany jest w domenie FireBid.pl.

1.3.11. Zakup Kup Teraz, tak zwany Kup Teraz - sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w Dziale 4;

1.3.12. Aukcja - sprzedaż przedmiotów dokonywana na warunkach niniejszego Regulaminu, szczegółowo określona w Dziale 5 oraz Dziale 6;

1.3.13. Przebicie - skorzystanie z funkcji Serwisu umożliwiającej zgłoszenie chęci kupna danego przedmiotu oferowanego na Aukcji i zaoferowanie za niego ceny wyższej, o najkorzystniejszą w danym momencie, od Ceny Aktualnej, umożliwiając tym samym zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu Aukcji;

1.3.14. Przebicie przez Automat - Przebicie wykonane automatycznie przez System, w imieniu Użytkownikai na jego rachunek, bez udziału Użytkownika wg Parametrów Przebicia Automatu ustawionych przez Użytkownika;

1.3.15. System - system informatyczny zapewniający sprawne działanie Serwisu;

1.3.16. BID, BID zwrotny - prawo do jednorazowego Przebicia, Przebicia przez Automat lub do innej czynności opisanej w Regulaminie;

1.3.17. Pula BIDów - ilość BIDów lub BIDów zwrotnych znajdujących się na Koncie Użytkownika, których Użytkownik może użyć w Aukcjach oferowanych przez Serwis;

1.3.18. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta;

1.3.19. Konta powiązane - konta Użytkowników, które posiadają elementy wspólne takie jak adres zameldowania lub adres wysyłki; konto bankowe lub karta kredytowa użyte podczas wykonywania operacji w Serwisie; komputer, z którego nastąpiła rejestracja / logowanie do konta, bądź inna czynność w Serwisie;

1.3.20. Cennik – informacja o warunkach zakupu oraz cenie BID’ów, udostępniona przez Serwis na jednej z jego podstron;

1.3.21. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku oraz historię jego działań w ramach Serwisu, zapisany w zakładce "MOJE KONTO";

1.3.22. Czas do Końca Aukcji - czas, który pozostał do Końca Aukcji z pominięciem czasu przetwarzania systemu i czasu przerw w działaniu Systemu;

1.3.23. Koniec Aukcji - moment upłynięcia Czasu do Końca Aukcji oznaczony przez wyświetlenie przez System słowa „ZAKOŃCZONA” na Stronie Aukcji;

1.3.24. Parametry Aukcji – indywidualne cechy właściwe dla danej Aukcji;

1.3.25. Parametry Przebicia Automatu - parametry Przebicia przez Automat, które ustawia Użytkownik na stronie "Ustawienia Automatu" według zasad na niej określonych; 2

1.3.26. Strona Kup Teraz lub Aukcji - strona, na której odbywa się Kup Teraz lub Aukcja danego przedmiotu, zawierająca podstawowe informacje na jego temat: nazwa przedmiotu, jego opis, określona z góry cena sprzedaży na Kup Teraz oraz wszelkie koszty związane z danego rodzaju Aukcją lub Kup Teraz;

1.3.27. Cena Wywoławcza - cena przedmiotu oferowana na początku Aukcji;

1.3.28. Cena Aktualna - cena zaoferowana przez Aktualnego Zwycięzcę; w sytuacji gdy żaden Użytkownik nie dokonał Przebicia ani Przebicia Przez Automat, jest równa Cenie Wywoławczej;

1.3.29. Cena Zakupu – cena wskazana przez Wystawiającego, za którą Użytkownik może nabyć przedmiotw ramach Kup Teraz lub cena wylicytowana przez Zwycięzcę Aukcji, za którą kupuje przedmiot wystawiony na Aukcji;

1.3.30. Kupujący Kup Teraz - Użytkownik, który kupił przedmiot poprzez Kup Teraz, według zasad określonych w Dziale 3;

1.3.31. Zwycięzca Aukcji - Użytkownik, który wygrał Aukcję;

1.3.32. Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika. 1.3.32. Obniżanie ceny i Kup Teraz- dodatkowa opcja, dzięki której użytkownicy mają możliwość kupienia przedmiotu po obniżonej na aukcji cenie. Cena zależna jest od ilości obniżeń (obniżanie ceny działa na podobnej zasadzie co Przebicie).

2. Rejestracja

2.1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptując postanowienia Regulaminu Serwisu Użytkownik potwierdza, że przeczytał zrozumiał i zaakceptował jego treść. W momencie akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, jak również że przeczytał zrozumiał i zaakceptował treść polityki prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach tam wskazanych.

2.2. W formularzu po zarejestrowaniu Użytkownik podaje następujące dane:

2.2.1. w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres, obywatelstwo, nr dokumentu tożsamości, PESEL, nr telefonu komórkowego, adres e-mail,

2.2.2. w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Firma (Nazwa), forma organizacyjna prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, Numer Identyfikacji Podatkowej, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko i PESEL, nr seryjny dokumentu tożsamości, nr telefonu komórkowego adres e-mail.

2.3. Osoby z którymi została uprzednio rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu nie mają prawa do ponownej rejestracji w Serwisie. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek Puli BIDów w ramach kary umownej za ponowne rażące naruszenie zasad Regulaminu.

2.4. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e- mail, nazwę użytkownika (login) oraz hasło. Zabronione jest wskazanie loginu mającego charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącego nazwą własną podlegającą ochronie prawnej lub w inny sposób niezgodnej z Regulaminem.

2.5. Wszystkie podawane dane osobowe muszą dotyczyć osoby, która tworzy konto i być zgodne z prawdą. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich Kont Użytkownicy. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.6. Z chwilą rejestracji konta w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, a podmiot rejestrowany otrzymuje dostęp do swojego Konta (po podaniu nazwy i hasła) i staje się Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego powodu wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się w 3 Serwisie, w tym Loginu lub Hasła, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Login i Hasło oraz zawiadomić o tym Serwis.

2.7. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.6., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.8. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Użytkownika (loginu) oraz adresu e-mail. Do każdego Konta musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa Użytkownika (login). Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

2.9. Użytkownikom Kont Powiązanych nie wolno brać udziału w tej samej Aukcji.

2.10. Konta są niezbywalne.

2.11. W Serwisie obowiązuje limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem nie są pakiety BIDów. Wysokość limitu widoczna jest po zalogowaniu do Serwisu.

2.12. W Serwisie obowiązuje limit określający ile razy jeden Użytkownik może zostać Zwycięzcą Aukcji, której przedmiotem są pakiety BIDów. Wysokość limitu widoczna jest po zalogowaniu do Serwisu.

2.13. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych z prawdą, Operator zastrzega sobie ponadto prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta.

2.14. W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta.

2.15. Operator zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji / blokady konta Użytkownika, który nie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy działa w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią tak, by wpłynąć na jej wynik.

2.16. Użytkownik ma prawo uczestnictwa w Konkursach organizowanych przez Operatora, których zasady będą określane w Regulaminach Konkursu publikowanych na specjalnej Podstronie Serwisu. Konkursy nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Autoryzacja. Wystawiający

3.1. Wystawianie przedmiotów oferowanych przez Serwis na Kup Teraz oraz Aukcjach przysługuje Wystawiającemu.

3.2. Status Wystawiającego posiada Użytkownik, który uzyskał Autoryzację Operatora zgodnie z niżej przedstawioną procedurą:

3.2.1. Złożenie Operatorowi wniosku o Autoryzację poprzez zgłoszenie wysłane na adres e- mail: kontakt@firebid.pl;

3.2.2. Weryfikacja wniosku;

3.2.3. Akceptacja albo odrzucenie wniosku przez Operatora;

3.2.4. Zawarcie umowy o współpracę w przypadku akceptacji wniosku.

3.3. Zgłoszenie o którym mowa w pkt. 3.2.1. musi zawierać następujące dane:

3.3.1. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i numer dowodu osobistego w przypadku gdy Użytkownik jest osoba fizyczną albo nazwę, adres siedziby, numer wpisu do właściwego rejestru oraz organ dokonujący wpisu, numer NIP i numer REGON w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3.3.2. Użytkownik posiadający formę prawną spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacji etc., zobowiązany jest do zgłoszenia dołączyć odpis aktualny z KRS. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dołącza wydruku z CEIDG. Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej załącza kopię dowodu osobistego;

3.3.3. Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązany jest do załączenia zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

3.4. Operator może bez podania przyczyny odrzucić dowolny wniosek o Autoryzację od Użytkownika.

3.5. Użytkownik, który uzyskał status Wystawiającego uprawniony jest do wystawiania przedmiotów oferowanych przez Serwis na Kup teraz oraz Aukcjach zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 4

4. Kup Teraz

4.1. Kup Teraz oznacza możliwość nabycia przedmiotu bez uczestnictwa w Aukcji za Cenę Zakupu wskazaną przez Wystawiającego, w dowolnym momencie czasu obowiązywania Kup Teraz, niezależnie od tego czy Aukcja przedmiotu wciąż trwa. Użytkownik korzystający z Zakupu Kup Teraz może jednocześnie brać udział w Aukcji danego przedmiotu.

4.2. Z Zakupu Kup Teraz może skorzystać każdy Użytkownik Serwisu, którego konto nie zostało zablokowane.

4.3. Kupujący Kup Teraz dokonuje zakupu poprzez kliknięcie w przycisk „KUP TERAZ” widniejący na Stronie Kup Teraz i tym samym zawiera z Wystawiającym umowę sprzedaży przedmiotu. Szczegółowe warunki tejże umowy zawarte są w Dziale 8 niniejszego Regulaminu

4.4. Po dokonaniu zakupu Kup Teraz Operator, w imieniu Wystawiającego, wysyła do Użytkownika email z potwierdzeniem zakupu.

4.5. Wykonanie umowy, o której mowa w pkt. 4.3, zależy od spełnienia warunków sprzedaży opisanych w Dziale 8.

4.6. Użytkownik, który brał udział w Aukcji przedmiotu, a następnie zakupił go poprzez Kup Teraz, ale tylko w trakcie trwania Aukcji tj. przed wyłonieniem Zwycięzcy Aukcji, ma prawo do zwrotu BIDów zwrotnych, w ilości opisanej w pkt. 4.7 oraz 4.8. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko gdy Użytkownik spełnił obowiązek nałożony w pkt 8.8 i gdy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z pkt. 8.11 niniejszego Regulaminu.

4.7. Użytkownik otrzyma zwrot BIDów, o których mowa w pkt. 4.6 w ilości odpowiadającej ilości 50% wydanych BIDów zwrotnych od momentu przystąpienia do Aukcji, do czasu skorzystania z opcji Kup Teraz. Wspomniane BIDy zwrotne zasilą Pulę BIDów Użytkownika.

4.8. W przypadku ponownego skorzystania z Kup Teraz w ramach tej samej Aukcji, zwrot BIDów

zwrotnych będzie obejmował ilość 50% wydanych BIDów zwrotnych od ostatnio dokonanego

Zakupu Kup Teraz w danej Aukcji.

4.9. Operator zwróci BIDy zwrotne do Puli BIDów Użytkownika w ciągu 45 dni od dnia potwierdzenia otrzymania towaru, po spełnieniu przez Użytkownika obowiązków wskazanych w Dziale 8, o ile Użytkownik nie odstąpi od umowy sprzedaży zgodnie z pkt. 8.11.

4.10. Ilość dokonanych przez Użytkownika zakupów poprzez Kup Teraz jest widoczna na Koncie

Użytkownika, w zakładce „MOJE KONTO”.

4.11. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników, w celu skorzystania z Kup Teraz, wszelkiego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania, a postanowienia pkt 5.14 stosuje się odpowiednio.

4.12. Zabrania się udziału w Kup Teraz pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

5. Aukcja

5.1. Warunki każdej aukcji są zawsze do wglądu w jej parametrach (Parametry Aukcji).

5.2. Aukcja startuje w momencie udostępnienia funkcji Przebijania dla danej Aukcji przez Operatora na Stronie Aukcji.

5.3. Podczas trwania aukcji serwis na bieżąco, w każdej sekundzie, aktualizuje Czas do Końca Aukcji

5.4. Zasady dotyczące używania opcji Przebicia:

5.4.1. Użytkownik dokonuje Przebicia klikając w przycisk „PRZEBIJ” na Stronie Aukcji bądź innej stronie Serwisu odnoszącej się do danej Aukcji. W momencie przebicia odpowiednia ilość BIDów zostaje pobrana z Puli BIDów Użytkownika.

5.4.2. Użytkownik może dokonać Przebicia w Aukcji tylko wtedy, gdy w jego Puli BIDów jest przynajmniej taka ilość BIDów, jaka jest wymagana do dokonania Przebicia w danej Aukcji, określona w Parametrach Aukcji;

5.4.3. Dokonanie Przebicia lub Przebicia przez Automat zmniejsza Pulę BIDów o co najmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny, zgodnie z Parametrami Aukcji i w kolejności określonej w pomocy;

5.4.4. Przebicie dokonywane przez każdego Użytkownika wydłuża Czas do Końca Aukcji, o czas, który jest z góry określony w Parametrach Aukcji;

5.4.5. Użytkownik na bieżąco widzi Aktualną Cenę na Stronie Aukcji;

5.4.6. Przy każdym Przebiciu lub Przebiciu przez Automat następuje podniesienie Ceny Aktualnej przedmiotu wystawionego na Aukcji o kwotę określoną w Parametrach Aukcji;

5.4.7. Aktualnym Zwycięzcą zostaje ten Użytkownik, który jako ostatni dokonał Przebicia;

5.4.8. Aukcja kończy się w chwili Końca Aukcji, ujawnionym na Stronie Aukcji napisem „Zakończona”, przy czym informacja ta nie oznacza automatycznego Przybicia; 5

5.4.9. Z chwilą Końca Aukcji Aktualny Zwycięzca zostaje Zwycięzcą Aukcji, a Aktualna Cena staje się Ceną Zakupu.

5.5. Zasady wykonywania Przebicia przez Automat:

5.5.1. Przebicie przez Automat należy ustawić poprzez Parametry Przebicia Automatu, według zasad określonych na stronie „Ustawienia Automatu”;

5.5.2. Przebicie przez Automat wykonywane jest przez Serwis w czasie między upływem pierwotnie oznaczonego Czasu do Końca Aukcji, a Końcem Aukcji, zgodnie z zasadami z punktów 5.4.5. oraz 5.4.6.;

5.5.3. Serwis może dokonać w imieniu Użytkownika Przebicia przez Automat w danej aukcji tylko wtedy, gdy Użytkownik posiada w Puli BIDów odpowiednią ilość BIDów lub BIDów zwrotnych (opisaną w Parametrach Aukcji) wymaganych do dokonania Przebicia w danej aukcji;

5.5.4. Każdorazowe dokonanie Przebicia przez Automat zmniejsza Pulę BIDów o co najmniej 1 BID lub 1 BID zwrotny, zgodnie z Parametrami Aukcji, w kolejności określonej w pomocy;

5.5.5. W sytuacji, gdy kilku Użytkowników korzysta z Przebicia przez Automat, Serwis wykonuje dla każdego z nich Przebicie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.2.; Cena Aktualna jest zwiększana o sumę Przebić Użytkowników, którzy skorzystali z Przebicia przez Automat; Przebicia przez Automat wydłużają Czas do Końca aukcji, o czas, który jest z góry określony w Parametrach Aukcji,

pomnożony przez ilość Przebić przez Automat; Użytkownik, który nastawił Przebicie przez Automat jako ostatni zostaje Aktualnym Zwycięzcą;

5.5.6. W sytuacji, gdy tylko jeden Użytkownik korzysta z Przebicia przez Automat, Serwis wykonuje Przebicie, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.5.1; Cena Aktualna, Czas do Końca Aukcji oraz Aktualny Zwycięzca zmieniają się w tym przypadku analogicznie do pkt. 5.5.5. powyżej.;

5.5.7. Zasady wykonywania Przebicia przez Automat niewymienione w pkt. 5.5.1. – 5.5.6. odpowiadają zasadom Przebicia określonym w pkt. 5.4 lub określonym szczegółowo dla danej Aukcji na stronie "Ustawienia Automatu" ;

5.5.8. Użytkownik bierze na siebie pełne ryzyko oraz odpowiedzialność z korzystania z Przebicia przez Automat;

5.5.9. Przebicie przez Automat nie gwarantuje wygrania Aukcji.

5.6. Po zakończeniu Aukcji Operator, w imieniu Wystawiającego, wysyła do Zwycięzcy Aukcji e- mail z potwierdzeniem wygranej aukcji niezwłocznie po wykonaniu czynności z pkt. 5.13 niniejszego paragrafu.

5.7. Zwycięzca Aukcji zawiera z Wystawiającym umowę sprzedaży przedmiotu Aukcji, określonego szczegółowo w Parametrach Aukcji, z chwilą wysłania do Zwycięzcy Aukcji e-mail’a z potwierdzeniem wygranej aukcji (patrz pkt 6.), za Cenę Zakupu.

5.8. Wszelkie warunki dotyczące sprzedaży przedmiotu i jej następstw (zapłata, dostawa, gwarancja) opisane są w Dziale 8 niniejszego Regulaminu.

5.9. Przebicia dokonane w Aukcji przez Użytkownika nie mogą być cofnięte. Udział w Aukcji nie

gwarantuje zwycięstwa.

5.10. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników, w celu wzięcia udziału w Aukcji lub dokonania Przebicia lub Przebicia przez Automat, wszelkiego nieautoryzowanego przez Operatora oprogramowania.

5.11. Użytkownik może przystąpić do nieograniczonej liczby Aukcji z zastrzeżeniem z pkt 2.13 i 2.14.

5.12. Aukcje, w których Użytkownik brał udział oraz Aukcje, których został Zwycięzcą są widoczne na Koncie Użytkownika („MOJE KONTO”).

5.13. Po zakończeniu Aukcji Operator niezwłocznie dokonuje sprawdzenia przebiegu Aukcji pod względem technicznym i pod względem zgodności z Regulaminem.

5.14. Operator zastrzega sobie prawo unieważnienia Aukcji w przypadku, gdy:

5.14.1. Użytkownik posłużył się nieautoryzowanym przez Operatora oprogramowaniem;

5.14.2. Użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył prawo lub dobre (w szczególności poprzez działanie w porozumieniu z innym uczestnikiem Aukcji lub osobą trzecią w takim sposób, by wpłynąć na wynik Aukcji);

5.14.3. Użytkownik naruszył zasady Regulaminu;

5.14.4. Stwierdzono awarię systemu lub błąd techniczny mający wpływ na przebieg Aukcji.

5.15. Operator o unieważnieniu Aukcji oraz przyczynach tego faktu powiadamia niezwłocznie wszystkich jej uczestników drogą mailową oraz dokonuje aktualizacji Kont uczestników Aukcji poprzez zwrot BIDów lub BIDówzwrotnych w niej wykorzystanych. Wyjątek stanowi ten Użytkownik, o którym mowa w pkt 5.14.1.-14.3. Ponadto Operator ma prawo zablokować konto takiemu Użytkownikowi, 6 odmówić Przybicia oraz zastosować sankcję: przepadek wszystkich zgromadzonych na koncie BIDów oraz BIDów zwrotnych jako karę umowną za naruszenie Zasad Regulaminu.

5.16. W przypadku gdy stwierdzenie przez Operatora naruszenia zasad wspomnianych w pkt 5.14.1.- 14.3. powyżej przez Uczestnika Aukcji odbędzie się podczas trwania danej Aukcji, Operator zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania Konta danemu Użytkownikowi, co wiąże się z wykluczeniem go Użytkownika z dalszego udziału w Aukcji i odmową Przybicia, a także Operator może nałożyć karę umowną w postaci przepadku Puli BIDów i ewentualnie zastosować sankcję z pkt. 12.1. oraz 12.2.

5.17. W razie stwierdzenia awarii lub błędu, o którym mowa w punkcie 14.4, nadającego się do usunięcia w krótkim czasie, Operator przerywa Aukcję i usuwa awarię lub błąd.

5.18. Zabrania się udziału w Aukcjach pracownikom Operatora i Wystawiającego oraz najbliższym członkom ich rodzin.

6. Szczególne rodzaje Aukcji

6.1. Szczególne rodzaje Aukcji, których dotyczy niniejszy paragraf są przeprowadzane na warunkach zgodnych z Działem 5, z wyjątkiem sytuacji, w której Operator wprowadzi nowe, szczególne rodzaje Aukcji, o czym poinformuje Użytkowników na Stronie Aukcji (i ewentualnie Stronie Logowania) specjalnym Komunikatem.

7. Opłaty

7.1. Prawo Przebicia i Przebicia przez Automat w Aukcji określonej w Dziale 5 jest odpłatne. W celu dokonania Przebić, o których mowa w poprzednim zdaniu, należy zakupić BIDy zwrotne, których Cena zawarta jest w Cenniku. Zakup BIDów zwrotnych, dokonanie Przebicia z użyciem BIDów lub BIDów zwrotnych nie zwalnia Zwycięzcy Aukcji z uiszczenia Ceny Zakupu.

7.2. W celu nabycia BIDów zwrotnych należy zalogować się do Serwisu i przejść do zakładki ”MOJE KONTO -> DOŁADOWANIE”, następnie wybrać ilość BIDów zwrotnych jaką chcemy nabyć, formę płatności i dokonać opłaty. Z chwilą skutecznego zakończenia procesu płatności konto Użytkownika zostaje zasilone określoną ilością BIDów zwrotnych, a Użytkownik nabywa prawo Przebicia lub Przebicia przez Automat.

7.3. Opłaty za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu uiszczane są przez Użytkownika za pośrednictwem uznanych firm trzecich.

7.4. Wykorzystane przez Użytkownika BIDy lub BIDy zwrotne są usuwane z jego Konta, a

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich zwrotu z wyjątkiem sytuacji określonych w Dziale 4.

8. Warunki sprzedaży

8.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Wystawiającym na warunkach opisanych w niniejszym Dziale. Operator nie jest Stroną umowy.

8.2. W wypadku, gdy Cena Zakupu wylicytowanego na Aukcji lub kupionego przez opcję Kup Teraz przedmiotu nie przekracza 2.000 PLN (dwóch tysięcy złotych), pisemne potwierdzenie przeniesienia prawa własności przedmiotu kupionego przez Kupującego Kup Teraz lub wylicytowanego przez Zwycięzcę Aukcji wysyłane jest tylko do Kupującego na jego żądanie. W przeciwnym wypadku Wystawiający jest zobowiązany pisemnie potwierdzić owe przeniesienie najpóźniej po otrzymaniu potwierdzenia z Systemu o dokonaniu zapłaty w kwocie Ceny Zakupu, przez Kupującego.

8.3. Użytkownik najpóźniej w chwili uiszczenia Ceny Zakupu zobowiązany jest do podania w formularzu „ADRES WYSYŁKI” informacji niezbędnych do wysłania przez Wystawiającego przedmiotu, zakupionego bądź wygranego przez Użytkownika, a w wypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę, również do podania odpowiednich danych w formularzu „FAKTURA”. W przeciwnym razie możliwe są opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu, za które odpowiedzialności nie ponosi Operator ani Wystawiający;

8.4. Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach Kup Teraz, jest zobowiązany do uiszczenia Ceny Zakupu z chwilą dokonania zakupu przedmiotu. Natomiast Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży w ramach wygranej Aukcji, powinien uiścić Cenę Zakupu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania e-mail’a z informacją o wygraniu danej Aukcji. W razie przekroczenia terminu Wystawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z wyjątkiem wypadku, w którymWystawiający w kontakcie mail’owym ze Zwycięzcą Aukcji, przedłuży ww. czas na zapłatę Ceny Zakupu.

8.5. Wystawiający zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Zakupiony bądź wylicytowany przedmiot na adres podany zgodnie z pkt. 8.3 powyżej w terminie 14 dni od dnia odnotowania Ceny Zakupu danego przedmiotu na koncie Wystawcy. Z chwilą wysłania przedmiotu Wystawiający wprowadzi w System informację o jego nadaniu - status „wysłane” - widoczną dla Użytkownika. Dostarczenie 7 przedmiotu odbywa się na koszt Użytkownika, a cena przesyłki jest widoczna dla Użytkownika m.in. na Stronie Aukcji.

8.6. Nadawcą przesyłki zawierającej zakupiony bądź wylicytowany przedmiot może być podmiot

działający w porozumieniu z Wystawiającym na podstawie odrębnej umowy, co nie wpływa na

zakres praw i obowiązków Użytkownika.

8.7. Użytkownik otrzymując przedmiot kwituje jego odbiór.

8.8. Użytkownik, po otrzymaniu towaru zakupionego poprzez Kup Teraz, potwierdza jego odbiór na Stronie Serwisu.

8.9. Wystawiający ani Operator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi uszkodzeniami przedmiotu podczas przesyłki, jak również za działania Poczty lub Kuriera.

8.10. Wystawiający wystawia paragon bądź fakturę na sprzedany przedmiot zgodnie z danymi, o których mowa w pkt. 8.3 niniejszego Działu.

8.11. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania Użytkownikowi przedmiotu sprzedaży. Odstąpienie wymaga formy pisemnej oraz zwrotu nie noszącego śladów używania przedmiotu sprzedaży najpóźniej w dniu upływu ww. terminu na adres Wystawiającego.

8.12. Wystawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu, zakupionego w ramach Kup Teraz, a także w przypadku wygrania Aukcji, w terminie przeznaczonym zgodnie z pkt. 8.5 na dostarczenie przedmiotu, o czym powiadamia Użytkownika e-mailem. Jeśli jest to sytuacja, w której Użytkownik został Zwycięzcą aukcji, przysługuje mu odszkodowanie w kwocie średniej wartości rynkowej wylicytowanego przedmiotu, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 2.17. W przypadku, gdy Użytkownik uiścił Cenę Zakupu, zapłacona kwota podlega zwrotowi.

8.13. Zwrot Ceny Zakupu oraz odszkodowanie pieniężne, o którym mowa w pkt. 8.12, zostają przekazane w ciągu 14 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

8.14. Prawo do reklamacji zakupionego w Serwisie przez Użytkownika przedmiotu służy mu zgodnie z treścią dokumentu Producenta przedmiotu, dostarczonego Użytkownikowi wraz z zakupionym przedmiotem.

8.15. Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową na adres: kontakt@firebid.pl w tytule wpisując „REKLAMACJA” oraz ID Aukcji. Na ww. reklamacje Wystawiający zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Prawo Użytkownika do reklamacji mija po roku od dnia sprzedaży przedmiotu.

9. Reklamacje

9.1. Prawo do reklamacji służy Użytkownikowi, gdy usługi określone w niniejszym Regulaminie

świadczone są przez Operatora niezgodne z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjach dla wszystkich Użytkowników, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

9.3. Reklamacja jak i odpowiedź na nią powinny zostać dokonane w formie elektronicznej, przesłane odpowiednio w przypadku reklamacji- na adres e-mailowy Operatora: kontakt@firebid.pl , a w przypadku udzielania odpowiedzi - na adres kontaktowy Użytkownika.

9.4. Operator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, w formie elektronicznej i na adres e-mailowy Użytkownika.

9.5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zwraca ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia; czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.

10. Prywatność.

10.1. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez Operatora zgodnie z

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

10.2. Operator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies zgodnie z Polityką Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.

11. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym

11.1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

11.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.8

11.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

11.4. Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu.

11.5. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Operatora i jego spółki zależne, pracowników,

współpracowników, agentów, partnerów i licencjodawców przed i wobec wszelkimi roszczeniami oraz odpowiedzialnością, stratami i kosztami, wniesionymi przeciwko Operatorowi lub którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, wynikającymi z, będącymi związanymi z lub które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu, a także z naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszegoRegulaminu, licencji lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, reklamy, poufności lub prawa prywatności, wszelkich przepisów, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.

12. Rozwiązanie umowy

12.1. Rozpoczęcie likwidacji konta Użytkownika następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika

przycisku „USUŃ KONTO” w zakładce „MOJE KONTO”, podzakładce „KONTO” i potwierdzenie

przyciskiem „OK”. Operator może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

12.2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 12.1 przez Operatora następuje przez poinformowanie Użytkownika drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. O ile rozwiązanie następuje bez wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, następuje blokada Konta, co nie uchybia możliwości złożenia przez Użytkownika reklamacji. O ile rozwiązanie następuje za wypowiedzeniem, blokada i likwidacja Konta następuje po upływie ostatniego dnia wypowiedzenia.

12.3. Po wykonaniu przez Użytkownika czynności z pkt. 12.1 Operator akceptuje albo odrzuca zgłoszoną chęć usunięcia konta Użytkownika zależnie od tego, czy Użytkownik w chwili zgłoszenia owej chęci brał udział w Aukcji (Aukcjach) bądź też ma zaległości wobec Operatora z tytułu niesfinalizowanych transakcji wynikających z wygrania Aukcji bądź Zakupu Kup Teraz.

12.4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczać Operatora i jej spółki zależne, pracowników, filie, członków organów, agentów, partnerów i licencjodawców przed i przeciw wszelkim żądaniom osób trzecich, roszczeniom, odpowiedzialności, stratom i wydatkom w tym odszkodowaniom, kwotom z ugody i uzasadnionym opłatom prawnym przeciwko Operatorowi lub wobec którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, wynikające z, związane lub które mogą wyniknąć z dostępu do lub korzystania z Serwisu, naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszego Regulaminu, lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, reklamy, poufności, mienia lub ochrony prywatności, pogwałcenia wszelkich praw, zasad, przepisów, kodeksów, statutów, rozporządzeń lub zarządzeń wszelkich rządowych i organów quasi-rządowych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich prawnych, administracyjnych i legislacyjnych władz; lub jakiekolwiek wprowadzenie w błąd przez Użytkownika.

13.2. Serwis jest dostarczany przez Operatora "tak jak jest", "jak dostępne" i "ze wszystkimi wadami" i niniejszym Operator i jego dyrektorzy, pracownicy, dostawcy treści, są wyłączeni, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, od jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do Serwisu.

13.3. Funkcje zawarte na lub w Serwisie nie są gwarantowane w sposób nieprzerwany lub bez błędu.

13.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z korzystania z Serwisu i nie udziela żadnych gwarancji.

13.5. Operator nie gwarantuje zgodności usług i produktów oferowanych z oprogramowaniem innych producentów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór i związane z tym konsekwencje z zastosowania innych oprogramowań.

13.6. Regulamin zastępuje wszelkie gwarancje, warunki, zobowiązania i postanowienia płynące z prawa lub zwyczaju, które są wyłączone do najszerszego punktu zgodnego z prawem.

13.7. W żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach Operator i jego dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, lecz nie ograniczając się do utraty praw do korzystania, utraty zysków lub utraty danych, zarówno w 9 działaniach z umowy, czynu niedozwolonego (w tym, lecz nie ograniczając się do zaniedbania) lub w jakikolwiek sposób związane z:

13.7.1. Serwisem, jego użytkowaniem lub niemożnością korzystania z Serwisu;

13.7.2. Wszelkimi błędami lub brakami w działalności Serwisu; wszelkimi działaniami podjętymi w związku z licencją, prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej;

13.7.3. Wszelkimi szkodami dowolnego komputera, urządzenia mobilnego lub sprzętu lub technologii, w tym, bez ograniczeń, szkody z naruszenia bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek wirusa, błędu, manipulacji, oszustwa, błędu, zaniechania, przerwy, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarii sieci komputerowej lub inny usterki technicznej lub innej, w tym, bez ograniczeń, odszkodowania za utracone korzyści, utratę dobrego imienia, utrata danych, lub nieprawidłowe działanie komputera, nawet jeżeli było możliwe do przewidzenia;

13.8. Jeśli jakakolwiek klauzula lub postanowienie w Regulaminie okaże się niewykonalne, to nie wpływa na inne klauzule i postanowienia, które pozostaną w pełnej mocy.

13.9. Wszelkie spory wynikłe w związku z Regulaminem będą rozstrzygane przede wszystkim polubownie. Do sporów ma zastosowanie prawo Republiki Panamy.

13.10. Regulamin nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.11. Użytkownik zgadza się, że wszystkie spory, które nie mogą być rozwiązane polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny siedziby Operatora.

14. Przetwarzanie danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator:
         Firemedia Aneta Kiljańczyk, z siedzibą w Płocku, ul. Górna 42b/13 ,  NIP 7742741623, dane kontaktowe: adres email aneta.kiljanczyk@firemedia.pl
2.     Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
a)         numer telefonu,
b)        dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, nazwisko, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć,
c)         dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
- imię i nazwisko;
                - adres zamieszkania / adres korespondencyjny,
                - adres email,
                - inne, wskazane przez nadawcę reklamacji. 
3.      Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:
a) § 6 ust. 1 pkt b) RODO - w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,
b)  § 6 ust. 1 pkt f) RODO - w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:
-     marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,
-     po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.
      Pod pojęciem "RODO" należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
4.      Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną - będących przedmiotem serwisu (umowy),
b) wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,
c)   dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,
d) udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:
d) marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,
e) archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.
5.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.      Odbiorcami Pani/Pana danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni - odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.
7.      Dane osobowe - w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) - przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Pani/Pana w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.
         Dane osobowe - w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy  - przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.
         Dane osobowe - w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi - przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.
8.      Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.
9.      W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi - w zależności od okoliczności - przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.
11.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: aneta.kiljanczyk@firemedia.pl